Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Horná Ves 43, 967 01 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1955
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu: Haškova 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/292/2022 S445
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/292/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.08.2022, č.k. 40OdK/292/2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 164/2022 dňa 24.08.2022, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Marián Kováč, nar. 09.05.1955, trvale bytom 967 01 Horná Ves 43, SR (ďalej len „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) :

  1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenie uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marián Kováč, nar. 09.05.1955, trvale bytom 967 01 Horná Ves 43, SR sa končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1