Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLATNER, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hronská 5985/6A, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 919
Obchodné meno správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2021 S1436
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 31K/8/2021
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 25.01.2023

Správca úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze, so sídlom Hronská 5985/6A, 934 01 Levice, IČO: 34 109 919 (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 25.01.2023 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu druhé kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku Úpadcu, ktorý bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO:  00 682 420 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“) a zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 13/2022 pod zn. záznamu K003816 dňa 20.01.2022, a v aktualizovanom znení zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 119/2022 pod zn. záznamu K048164 dňa 17.08.2022 a v Obchodnom vestníku MS SR č. 202/2022 pod zn. záznamu K060852 dňa 20.10.2022 pod súpisovými položkami por. č. 135 a 137, pričom predmetom speňaženia  je každá hnuteľná vec samostatne.

Predmet speňaženia:

Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:

  1. Renault Master 1,9 cdi, EČV: LV 451CX, VIN: VF1FDAKD532526278, rok výroby: 2004, stav opotrebovanosti: značne opotrebované; odobraté tabuľky s EČV a osvedčenia o evidencii vozidla, Súpisová hodnota (aj mena): 300,- Eur;
  1. Škoda Felicia, EČV: LV 968DL, VIN: TMBEEF613X0113970, rok výroby: 1999, stav opotrebovanosti: značne opotrebované; Súpisová hodnota (aj mena): 100,- Eur

(ďalej spolu aj ako „Predmety speňaženia“).

Spôsob speňaženia:

Správca speňaží Predmety speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Každý jeden z Predmetov speňaženia uvedený pod (i) a (ii) je samostatným predmetom speňaženia v ponukovom konaní a v prípade, ak má záujemca záujem predložiť ponuku na viac Predmetov speňaženia alebo na všetky Predmety speňaženia súčasne, je povinný uviesť samostatne ponuku na každý jeden z Predmetov speňaženia.

Na zmluvu/zmluvy, ktorou/ktorými správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmety speňaženia správca prenechá víťazným záujemcom ako stoja a ležia.

Vyhlásenie ponukového konania:

Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň správca zverejnil na internetových portáloch www.autobazar.euwww.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.

Podmienky ponukového konania:

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je i) predloženie písomnej ponuky záujemcu o konkrétny z Predmetov speňaženia opatrenej vlastnoručným podpisom s uvedením výšky ponúkanej kúpnej ceny, údajov záujemcu (pri FO - meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, prípadne miesto podnikania  a IČO, a pri PO - obchodné meno, sídlo a IČO), kontaktné údaje záujemcu (e-mail, tel. č.) a číslo účtu, ii) zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za konkrétny z Predmetov speňaženia, ku ktorému záujemca predkladá ponuku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t. j. najneskôr dňa 08.02.2023 a to vo výške 100,- Eur za Predmet speňaženia, ku ktorému  záujemca predkladá ponuku.

Záujemca doručením ponuky správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým, že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia/Predmety speňaženia a/alebo (b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky (pri predložení ponuky za viac ako jeden z Predmetov speňaženia sa zábezpeky sčítavajú). Doručením ponuky záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.

Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak

  1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
  2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
  3. víťazná ponuka nebola schválená príslušným orgánom.

Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

Kúpna cena

O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý jeden z Predmetov speňaženia samostatne. Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za každý jeden z Predmetov speňaženia bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť príslušnému orgánu na schválenie.

Kúpna cena ponúknutá v ponuke sa považuje za kúpnu cenu bez DPH, a to bez ohľadu na spôsob jej uvedenia. Úpadca nie je platcom DPH.

V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za konkrétny z Predmetov speňaženia, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.

Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového konania, sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK84 0200 0000 0033 7773 1659, vedený vo VÚB, a.s. (ďalej len „Účet”).

Vyhodnotenie ponukového konania

Ponukové konanie vyhodnotí správca do piatich (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na podanie ponúk. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku pre každý jeden z Predmetov speňaženia, ku ktorému bola doručená ponuka, správca predloží príslušnému orgánu na schválenie do troch (3) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety. Príslušný orgán schváli alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku pri každom jednom Predmete speňaženia a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky/víťazných ponúk správcom.

V prípade, ak bude prvé kolo ponukového konania pri niektorom/niektorých z Predmetov speňaženia neúspešné, správca vyhlási druhé kolo, prípadne ďalšie kolá ponukového konania, predmetom ktorých budú už len tie z Predmetov speňaženia, ktoré neboli speňažené v predchádzajúcom kole.

Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli príslušný orgán, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za konkrétny Predmet speňaženia zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.

Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v správcom stanovenej lehote alebo v lehote stanovenej správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať, pričom predmetom speňaženia bude ten/tie z Predmetov speňaženia, ktorý/ktoré mal/mali byť predaný/predané na základe tejto kúpnej zmluvy.

Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia/Predmety speňaženia nezaťažené zabezpečovacími právami v súlade s ust. § 93 ods. 2 ZKR.

Záverečné ustanovenia:

Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodov kedykoľvek zrušiť.

Podrobnejšie informácie ohľadom ponukového konania a Predmetov speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo mailom na: bratislava@irkr.sk.

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do dňa 08.02.2023 do 16:00 hod., v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – ZLATNER spol. s r.o. v konkurze – PREDAJ VOZIDLA/VOZIDIEL“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky ponukového konania alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať. V prípade, ak záujemca má záujem predložiť ponuku k viacerým Predmetom speňaženia, postačuje ich doručenie v jednej obálke (nie je potrebné každú ponuku doručiť v samostatnej obálke).

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1