Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fekete
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Magla 798/8, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/346/2022 S1353
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 36OdK/346/2022
Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová položka č. 1: Hnuteľná vec - osobné vozidlo zn. FORD FOCUS, EČV DS189EI, VIN: WF0FXXWPDF3E56431, objem valcov 1.596 cm3, druh paliva: benzín, výkon motora: 74 kW,  dátum prvej evidencie v SR: 16.05.2003, farba šedá metalíza, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, súpisová hodnota 400,- Eur

Ing. Marián Jelinek, MBA správca S1353

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1