Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stégmárová Erika, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Michalská bašta  1115/10, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Peter  Páll, LL.M.
Sídlo správcu: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/30/2022 S1945
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 29OdK/30/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ DRAŽBY 

 

 

Mgr. Peter Páll, LL.M., správca, so sídlom: Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Ing. Erika Stégmárová, nar.: 23.09.1985, bytom: Čerešňová 4655/16, 940 02 Nové Zámky, podnikajúca pod obchodným menom: Erika Stégmárová, s miestom podnikania: Michalská bašta 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 47 811 030, spisová značka: 29OdK/30/2022, týmto ruší dražbu nehnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, zapísaného v súpise majetku pod súp. č. 35-40, ktorá bola naplánovaná na deň 31.01.2023 (oznam zverejnený dňa 29.12.2022 v OV č. 249/2022).

 

 

V Nitre dňa 18.01.2023

Mgr. Peter Páll, LL.M., správca                                                      

Kontakt: 0948 805 300 / pall@spravca.info

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1