Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hryc Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Mikulášska 6651 / 1A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1949
Obchodné meno správcu: iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu: Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/57/2015 S1697
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 8K/57/2015
Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

iTRUSTee Recovery, k.s., správca úpadcu Andrej Hryc, nar. 30.11.1949, bytom Mikulášska 6651/1A, 811 01 Bratislava (ďalej len „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8K/57/2015, týmto na základe ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“), v nadväznosti na ust. § 107 ods. 2 ZKR a po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov  zo dňa 17.01.2023, vylučuje nasledovný majetok zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č.97/2016, zo dňa 20.05.2016:

  • položka pod por. číslom  2, peňažná hotovosť vo výške 996,12 EUR, dôvod zapísania majetku do súpisu : peňažné prostriedky, ktoré úpadcovi patrili v čase vyhlásenia konkurzu, súpisová hodnota : 996,12 EUR, deň zápisu: 19.04.2016.

V zmysle ust. § 81 ods. 3 a 5 ZKR vylúčený majetok správca prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky, ak o to požiada, a to v lehote 60 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca prevedie majetok na toho veriteľa, ktorý ponúkne najlepšie podmienky. Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu o predloženie ponúk v zmysle § 81 ZKR do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adrese sídla kancelárie Trnavská cesta 50a, 821 02 Bratislava, v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.

iTRUSTee Recovery, k.s., správca

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1