Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Freml Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Strojnícka 3010 / 68, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Dominika Lipták Krakovská
Sídlo správcu: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/249/2022 S2017
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/249/2022
Druh podania: Iné zverejnenie

Správca Mgr. Dominika Lipták Krakovská, adresa kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 2017, správca dlžníka Milan Freml, nar. 19.06.1979, trv. byt. Strojnícka 3010/68, 821 05 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 18.01.2023 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

 

V Bratislave, 18.01.2023

Mgr. Dominika Lipták Krakovská, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1