Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brieška Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tekovská 380 / 9, 966 54 Tekovské Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu: Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/83/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 30OdK/83/2022
Druh podania: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty vo veci úpadcu:  Miloša Briešku, narodený dňa 07.10.1986, Tekovská 380/9, 966 54 Tekovské Nemce, SR, konanie vedené pred OS NR, č.k. 30OdK/83/2022, (ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bol zostavený zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh pre veriteľov. Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok a to v sídle správcu t.j.: Farská 40./I.p., 949 01 Nitra. V zmysle § 96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate možno dohodnúť emailom na adrese: hipprobert.skp@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0911/11 78 80. JUDr. Róbert HIPP, MBA – správca.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1