Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brieška Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tekovská 380 / 9, 966 54 Tekovské Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu: Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/83/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 30OdK/83/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: : Miloš Brieška, narodený dňa 07.10.1986, Tekovská 380/9, 966 54 Tekovské Nemce, SR ( konanie vedené pred OS NR, č.k. 30OdK/83/2022), zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlásil 3. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty č.1 – motorové vozidlo zn. Volkswagen Passat, ŠPZ: ZM 263 CF, Výrobné číslo: WVWZZZ3CZ6E181642, rok výroby - 2006, KM: neuvedené, miesto uloženia: u dlžníka, stav: pojazdné, vlastníctvo: 1/1. Výsledok: 3.VPK zverejneného vo OV č.: 239/2022 zo dňa 14.12.2022 sa zúčastnili 2 záujemcovia:

  1. Ponuka vo výške 1.044,00 Eur ( spĺňala podmienky VPK – neúspešná).
  2. Ponuka vo výške 1.100,00 Eur ( spĺňala podmienky VPK – úspešná).

 

 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1