Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004353
Spisová značka: 10K/14/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Karol Katko, nar. 15.07.1978, trvale
bytom Lučenská 837/83, 990 01 Veľký Krtíš, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica,
správcom ktorého je: KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu:
S1568 v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol

I. Konkurz na majetok úpadcu: Karol Katko, nar. 15.07.1978, trvale bytom
Lučenská 837/83, 990 01 Veľký Krtíš, pre nedostatok majetku   zrušuje.

II. Správcovi p r i z n á v a odmenu z výťažku vo výške 10,36- eur.

III. Správcovi náhradu výdavkov   nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku na Okresnom súde Žilina.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.

Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii).

Okresný súd Žilina dňa 17.1.2023
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1