Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004351
Spisová značka: 3K/39/2022

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa: MVE Želiezovce s. r. o. so sídlom Budyšínska 36, 831 02 Bratislava,
IČO: 46 567 275, právne zastúpený: Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Hlavná 31, 917 01
Trnava, IČO: 36 865 281, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: A.En. Slovensko s.r.o., so sídlom
Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36 399 604, takto
rozhodol

I. Vyzýva   dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia písomne vyjadril k návrhu doručovanému mu
spolu s týmto uznesením a zároveň osvedčil svoju platobnú schopnosť, vo dvoch vyhotoveniach. Pritom je potrebné,
aby predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v
deň začatia konkurzného konania, t.j. 14.01.2023 180 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň
začatia konkurzného konania, t.j. 14.01.2023
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania, t.j.
14.01.2023 a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou
predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 180 dní od začatia konkurzného konania.

II. Dlžníka   poučuje, že ak sa v lehote 20 dní k návrhu nevyjadrí a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. Povinnosti, ktoré sú dlžníkovi v začatom
konkurznom konaní uložené zákonom alebo súdom na základe zákona je potrebné dodržiavať, keďže ich
nedodržanie môže byť sankcionované aj prostriedkami trestného práva.

III. Na prejednanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nariaďuje
pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 14.03.2023 o 10:00 hod. na Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č.
2 a vyzýva navrhovateľa a dlžníka, aby sa na pojednávanie dostavili.

IV. Vyzýva   dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia  zároveň vyjadril, či súhlasí s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.

V. Upovedomuje veriteľa dlžníka: Sociálna poisťovňa - Ústredie, so sídlom Ul. 29 augusta 8-10, 813 63 Bratislava a
veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, že vo veci
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka sa koná dňa 14.03.2023 o 10:00 hod. na Okresnom súde Žilina,
pojednávacia miestnosť č. 2, pojednávanie.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 17.1.2023
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1