Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004349
Spisová značka: 7K/18/2022

UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu  pojednávania 

                                                                                                             Spisová značka:   7K/18/2022


     vo veci navrhovateľa - veriteľa:
Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01  Žilina

Dlžník:
KAILA, s.r.o., Rosina 897, 013 22, IČO: 51 252 171

Vec:
O  vyhlásenie konkurzu

      Okresný súd Žilina   upovedomuje   o zrušení termínu  pojednávania ktorý bol  nariadený na deň  31.1. 2023 o
10.00 hod č.dv. 2/prízemie, z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti dlžníka.

V Žiline, 17.1. 2023                                                            Sudca:  JUDr. Ing.  Katarína MurárikováZa správnosť: Čičmanová
Okresný súd Žilina dňa 17.1.2023
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1