Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004347
Spisová značka: 36K/14/2022
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku  36K/14/2022

U P O V E D O M E N I E
o termíne pojednávania

Okresný súd Trnava v právnej veci

navrhovateľa- veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava

proti dlžníkovi: TERMÉK s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Nariaďuje pojednávanie na deň  22.2.2023  o 14:00  hod.,

na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí  238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.


Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania, ich účasť však nie je nutná.
Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

V Trnave, dňa 17.01.2023  JUDr. Martin Smolko
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.01.2023
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1