Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004346
Spisová značka: 36K/14/2022

Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku 36K/14/2022

P R E D V O L A N I E

Okresný súd Trnava v právnej veci

navrhovateľa- veriteľa: Daňový úrad Trnava

proti dlžníkovi: TERMÉK s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu


Nariaďuje pojednávanie na deň  22.2.2023  o 14:00  hod.,

na podpísanom súde v miestnosti číslo dverí  238, I. poschodie Okresného súdu Trnava.

Súd pokladá za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť. Ustanovte sa preto v určený čas na pojednávanie. Keď sa
bezdôvodne neustanovíte, môže Vás súd dať predviesť a môže Vám uložiť, aby ste uhradili trovy, alebo uložiť pokutu
do výšky 820,-eur.

Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd
zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde
alebo orgáne. Rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať. Ak ste
zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.

Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.

V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd
rozhodne o vyhlásení konkurzu.

Účastníci sú povinní predložiť alebo označiť všetky dôkazy najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí
dokazovanie, a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci
samej, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.


V Trnave, dňa 17.01.2023
  JUDr. Martin Smolko


OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.01.2023
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1