Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004345
Spisová značka: 36K/7/2022
Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:  S.E.A. - MBM, spol. s r.o., so sídlom Hurbanova 64,
920 01 Hlohovec, IČO: 36 222 259, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
10439/T, predbežným správcom ktorého je Mgr. Andrej Riško, so sídlom kancelárie: Ružindolská 19, 917 01 Trnava,
IČO: 53 529 057, značka správcu: S2018, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol

I. Súd  p r i z n á v a  predbežnému správcovi  Mgr. Andrej Riško, so sídlom
kancelárie: Ružindolská 19, 917 01 Trnava, IČO: 53 529 057, značka správcu: S2018, paušálnu náhradu výdavkov
vo výške 1.500 Eur.

II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je  p o v i n n á  vyplatiť predbežnému
správcovi paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 20/2022, a to 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto  uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 11.01.2023
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1