Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004344
Spisová značka: 36K/6/2022
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K2-trading, s.r.o., so sídlom Šrobárova
5, 917 01 Trnava, IČO: 46 788 433, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
38397/T, ktorého predbežný správca je Insolvency k.s, so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 868 388,
značka správcu: S 1639, o žiadosti správcu o priznanie odmeny správcu za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
Súd  p r i z n á v a  správcovi: Insolvency k.s, so sídlom Pekárska 14, 917 01 Trnava, IČO: 36 868 388, značka
správcu: S 1639, odmenu vo výške 2.760,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.01.2023
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1