Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004343
Spisová značka: 36K/22/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Imrich Tarcsi - fy TARCSI, s miestom
podnikania Táborská 3211/2B, 932 01 Veľký Meder, IČO: 33 738 939, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
30.06.2018, správcom ktorého je JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 37 514 377,
značka správcu: S1526, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd  z r u š u j e  konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.01.2023
JUDr. Martin Smolko, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1