Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004342
Spisová značka: 40K/7/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
Lusch, s.r.o. so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 48 047 082, o vrátení preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín sa
vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 982,85 eur prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu.

II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto
uznesenia zaplatila navrhovateľovi - veriteľovi obchodnej spoločnosti Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín, K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín  preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 982,85
eur evidovaného pod položkou reg. D19 16/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
                                (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2023
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1