Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004341
Spisová značka: 38K/24/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LUKRO trade s. r. o. v konkurze so
sídlom Piešťanská 44/1202, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 342 998, prav. zast. Kanisová & Kanis
Advokátska kancelária, so sídlom Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, IČO 36 836 46, ktorého správcom je  B.F.B.
správcovská, v.o.s. v likvidácii so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36832006,
značka správcu S1220, o odvolaní správcu a o zvolaní schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. B.F.B. správcovská, v.o.s. v likvidácii so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO
36832006, značka správcu S1220 sa  odvoláva z funkcie správcu.

II. Súd zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, Trenčín v
miestnosti č. 126 dňa 13.02.2023 o 10:00 hod.

Predmet rokovania schôdze veriteľov je nasledujúci:

1.  Otvorenie
2.  Hlasovanie schôdze veriteľov o návrhu na nového správcu
3.   Záver

Prezentácia veriteľov začne o 09,45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa -
originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.

III. Odvolanému správcovi sa až do ustanovenia nového správcu určuje vykonávať činnosti a s tým súvisiace
oprávnenia, týkajúce sa správy a ochrany majetku podliehajúceho konkurzu a činnosti a s tým súvisiace oprávnenia,
ktoré správcovi uloží vykonať veriteľský výbor na základe záväzného pokynu.

IV. Odvolaný správca je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku
potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
                          (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.1.2023
JUDr. Hana Hubináková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1