Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004340
Spisová značka: 5OdK/468/2022

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:  Andrej Bikár, nar. 30.11.1958, trvale
bytom Jakubovanská 500/4, 083 01 Sabinov, správcom ktorého je JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO:  00 327 735 v celkovej
výške pohľadávok 118,59 EUR, sa  neprihliada  ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2023
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1