Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004339
Spisová značka: 2OdK/314/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:  Ingrid Jankurová, nar. 07.02.1974,
trvale bytom Mirka Nešpora 4890/34, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Jana Čižmárová, so sídlom
kancelárie Kopečná 252/2, 058 01 Poprad, o podaní správcu, takto
rozhodol
Určuje, že na podanie veriteľa Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646, v celkovej sume
pohľadávky 88,47 €, sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 13.1.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1