Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004338
Spisová značka: 4OdK/8/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:   Michaela Sidorová, nar. 01.06.1993,
trvale bytom 29. augusta 166/39, 058 01 Poprad, správcom ktorého je  1. oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 51 325 756, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I. Odvoláva 1. oddlžovacia k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01
Prešov, IČO: 51 325 756  z funkcie správcu.

II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Jakub Bodnár, so sídlom kancelárie 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.


Prešov, dňa 09. januára 2023
Okresný súd Prešov dňa 9.1.2023
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1