Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004337
Spisová značka: 2K/22/2018
    Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: GEBRA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Jarková 61, Prešov 080 01, IČO: 31 697 585,  o ustanovení správcu, ta
rozhodol
u s t a n o v u j e  JUDr. Ivanu Gaľovú, so sídlom kancelárie Jarková 14, 080 01 Prešov, do funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1