Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004336
Spisová značka: 2K/68/2015
    Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: ROPO SK, s.r.o. v konkurze, so sídlom Duchnovičovo námestie 1, Prešov 080 01, IČO: 36 504 424,  o ustan
rozhodol
u s t a n o v u j e  I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06
Prešov, IČO: 36865265, do funkcie správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1