Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004335
Spisová značka: 2K/11/2014
    Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: PRVÁ POPRADSKÁ DEVELOPERSKÁ, s.r.o. v konkurze, so sídlom Dostojevského 23, Poprad 058 01,
IČO: 44 646 704,  o ustanovení správcu, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e  Ing. Martu Prigancovú, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, do funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1