Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004334
Spisová značka: 2K/16/2013
    Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok
úpadcu: Štefan Hubcej, nar. 26.11.1967, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Štefan Hubcej -
DREVMONT, s miestom podnikania SNP 2509/28, 066 01 Humenné, IČO: 35 458 780,  o ustanovení správcu, takto
rozhodol
u s t a n o v u j e  Mgr. Lukáša Reguliho, so sídlom kancelárie Štúrova 5, 093 01 Vranov nad Topľou, do funkcie
správcu úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2023
JUDr. Tomáš Novák, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1