Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004333
Spisová značka: 5OdK/105/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:  Marketa Goroľová, nar. 27.09.1984,
trvale bytom 094 03 Žalobín 174, správcom ktorého je JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I. Odvoláva: JUDr. Ivana Križová Červenáková, so sídlom kancelárie
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, z funkcie správcu dlžníka.

II. Ustanovuje za správcu dlžníka: JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom
kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.1.2023
Mgr. Alena Paveleková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1