Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004332
Spisová značka: 32K/3/2018

Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: FARMSERVIS, s.r.o., so sídlom: Odbojárov
301/25, 955 01 Tovarníky, IČO: 46 141 081, ktorého správcom je: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 51 222 957, značka správcu S 1869, takto
rozhodol

I.  Súd  o d v o l á v a  z funkcie správcu: JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie: Hlavná 6, 927 01 Šaľa,
IČO: 51 222 957, značka správcu S 1869.

II. Odvolaný správca   j e  p o v i n n ý  až do ustanovenia nového správcu s odbornou starostlivosťou vykonávať
správu majetku podliehajúceho konkurzu.

III. Odvolaný správca  j e  p o v i n n ý poskytnúť novému správcovi do 30 dní od ustanovenia nového správcu
podrobnú správu o svojej činnosti, zároveň mu bez zbytočného odkladu odovzdať správcovský spis spolu s prílohami
a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.

IV. Súd  z v o l á v a schôdzu veriteľov na deň 13.02.2023 o 9.30 hodine, ktorá sa uskutoční v pojednávacej
miestnosti č. 16 v budove Okresného súdu Nitra, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov.
2. Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu.
3. Rôzne, záver.
Prezentácia veriteľov začne o 08:45 hod. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa -
originál alebo osvedčená fotokópia a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo
poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o
zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasť na
schôdzi veriteľov. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, ak nejde o zastupovanie advokátom, musí byť
úradne osvedčený.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je  prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia tohto uznesenia sa
považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.1.2023
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1