Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004331
Spisová značka: 31K/8/2022
P R E D V O L A N I E    N A    P O J E D N Á V A N I E

vo veci

navrhovateľa:  GreenENERGY s.r.o., so sídlom Dolinky 1337/12, Detva 962 12,
   IČO: 50 848 151, zast. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., advokátska kancelária,
   so sídlom: Rybné námestie 1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

proti dlžníkovi:  Inštitút ekologických aktivít o.z., so sídlom: Kmeťova 1529/36,
                            040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 42 408 989


o návrhu na vyhlásenie konkurzu

Vás predvolávame na pojednávanie na deň 22.03.2023 o 9:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21, Košice v miestnosti č. dv.: 26C, posch.: 1.


Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
"CSP")].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).

Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!


U P O V E D O M E N I E
o určení termínu pojednávania vo veci

navrhovateľa:   GreenENERGY s.r.o., zast. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., advokátska
                           kancelária,


a ním označených veriteľov

veriteľ č. 1.:  EMA, spol. s r.o.
veriteľ č. 2. : GreenENERGY s.r.o.

o návrhu na vyhlásenie konkurzu

n a r i a ď u j e   s a   pojednávanie na deň 22.03.2023 o 9:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21, Košice v miestnosti č. dv.: 26C, posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Inštitút ekologických aktivít o.z., so sídlom: Kmeťova 1529/36, 040 01 Košice -
mestská časť Staré Mesto, IČO: 42 408 989

a to

1/  EMA, spol. s r.o., Košice, IČO: 31 725 457, Húskova 17, Košice 040 23

2/ GreenENERGY s.r.o., so sídlom Dolinky 1337/12, Detva 962 12, IČO: 50 848 151,
zast. UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom: Rybné námestie 1,
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02


Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.

V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie, ste povinní:

Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.

Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste
predvolaný(á). Toto upovedomenie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou !

Podľa  ust. § 182 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP"), ak súd pojednávanie neodročí,
pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak
po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné vykonať ďalšie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.

Podľa  ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Podľa  ust. § 366 CSP, prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v
konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len vtedy, ak
a) sa týkajú procesných podmienok,
b) sa týkajú vylúčenia sudcu alebo nesprávneho obsadenia súdu,
c) má byť nimi preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci
alebo
d) ich odvolateľ bez svojej viny nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie.

Podľa  ust. § 373 CSP, prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené
pred súdom prvej inštancie, možno uplatniť za splnenia podmienok podľa § 366 najneskôr v lehote na vyjadrenie k
odvolaniu.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
ThDr. JUDr. Peter Melichárek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1