Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004329
Spisová značka: 26K/30/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: PRH spol. s r.o., so sídlom Moldavská 8, 040 11 Košice, IČO: 43 976
387 uznesením zo dňa 14.12.2022, sp. zn. 26K/30/2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok
majetku a zároveň nepriznal správcovi podstaty odmenu z výťažku ani náhradu výdavkov.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2023.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1