Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004328
Spisová značka: 31K/1/2008

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
Miloš Demeter - KOMFORT, s miestom podnikania: Kurská 9, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 33 634
238, trvale bytom: Klimkovičova 16, 040 23 Košice, o ustanovení správcu podstaty, takto
rozhodol

Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn.
správcu: S1923.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1