Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004327
Spisová značka: 32K/8/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: PRO UNITED s. r. o. v konkurze, so
sídlom: Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36 644 366, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Potvrdzuje  prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom:
Železničná 1, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 6/92 až č. 6/115 v celkovej výške
544.180,40 EUR.
Poučenie:
    Proti   tomuto  uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod
pohľadávok priamo týka, do  15  dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1