Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004325
Spisová značka: 32K/11/2018

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: EIDON spol. s r.o., so sídlom: Vihorlatská 1703/1, 071 01 Michalovce,
IČO: 47 185 881, ktorého správcom je: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, značka správcu: S1742 o návrhu navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia
pohľadávok takto
rozhodol
P o t v r d z u j e  prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom:
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 28 až 35 v
celkovej výške 276.080,50 eur.
Poučenie:
Proti  tomuto  uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávok priamo týka, do  15  dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.

Podľa ust. § 363 Civilného sporového poriadku, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Podľa ust. § 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa ust. § 358 Civilného sporového poriadku, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1