Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004324
Spisová značka: 26K/18/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FILIP Security SK, s.r.o., so sídlom: Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto (do 19.05.2022 so sídlom Garbiarska 5, 040 01 Košice -
mestská časť Staré Mesto), IČO: 46 885 692, o priznaní paušálnej náhrady výdavkov predbežnému správcovi takto
rozhodol
I. P r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom
kancelárie: Jesenského 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1361, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,00 EUR.

II. U k l a d á  učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť predbežnému
správcovi: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie: Jesenského 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1361, paušálnu
náhradu výdavkov v sume 1.500,00 EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení zo dňa 12.07.2022, položka
denníka č. D19 - 53/2022, na účet č.: SK50 0900 0000 0051 5988 9465,  do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.


Podľa ust.  §  363  Civilného sporového poriadku,  v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením dor
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
ThDr. JUDr. Peter Melichárek, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1