Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004323
Spisová značka: 26K/10/2016

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: LYCON CONSULTING, s.r.o. v konkurze, so sídlom Žižkova 6, 040 01
Košice, IČO: 36 586 081 uznesením zo dňa 14.12.2022, sp. zn. 26K/10/2016 zrušil konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu pre nedostatok majetku a zároveň nepriznal správcovi podstaty odmenu z výťažku ani náhradu výdavkov.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.01.2023.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2023
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1