Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004322
Spisová značka: 26K/13/2017

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: RONMON s.r.o. v konkurze, so sídlom Staničná 6306/1A, 071 01
Michalovce, IČO: 43 846 653 uznesením zo dňa 13.12.2022, sp. zn. 26K/13/2017 zrušil konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu pre nedostatok majetku a zároveň nepriznal správcovi podstaty odmenu z výťažku ani náhradu
výdavkov.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.01.2023.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2023
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyššia súdna úradníčka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1