Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004321
Spisová značka: 32K/12/2020

O Z N A MOkresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: GEZA TRADE s.r.o. v
konkurze, so sídlom: Buzinská 580, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 44 326 793, ktorého správcom podstaty je: JUDr.
Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730, uznesením zo
dňa 15.12.2022, č. k.: 32K/12/2020-214, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika -
Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 3 až 9 v
celkovej výške 220.979,10 EUR.

Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
Mgr. Martin Jančáry, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1