Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004320
Spisová značka: 32K/15/2018

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MGJ-SERVIS s.r.o., so sídlom: Textilná 4, 040 12 Košice, IČO: 45 001
529, uznesením zo dňa 16.12.2022, č. k.: 32K/15/2018-355, potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom: Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 3/1 až 3/2 v celkovej výške 24,13 EUR.


Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2023.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
Mgr. Martin Jančáry, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1