Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004319
Spisová značka: 7OdS/5/2022
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Blaschke, nar. 14.06.1970, trvale bytom
Trosky 280/69, 976 57 Michalová, právne zastúpený: JUDr. Marian Holý, advokát, so sídlom advokátskej kancelárie
Boženy Němcovej 1/A, 977 01 Brezno, licencia SAK č. 3368, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I. Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi: Pavol Blaschke, nar.
14.06.1970, trvale bytom Trosky 280/69, 976 57 Michalová.

II. Konanie o určenie splátkového kalendára uznáva za hlavné insolvenčné
konanie.

III. Ustanovuje správcu: Konkurzný správca, k. s., so sídlom kancelárie Nám.
SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1189.

IV. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu
odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,- Eur, a to v lehote 7 
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).

Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).

Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49  ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Súd ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania. Ak tak dlžník neurobí ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca to
oznámi v Obchodnom vestníku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).

V zmysle § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom     (§ 166a). Ak súd určí
splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.

V zmysle § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.

V zmysle § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany
pred veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2023
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1