Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004318
Spisová značka: 27K/65/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: KLASIK GROUP Slovakia s.r.o., so sídlom
Tomášovská 2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 260 071, právne zast.: JUDr. Dušan Mikuláš, advokát so sídlom
Nejedlého 29, 841 02 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka: KLASIK GROUP
Slovakia s.r.o., so sídlom Tomášovská 2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 260 071, takto
rozhodol

I. Súd  vyhlasuje malý konkurz  na majetok dlžníka: KLASIK GROUP
Slovakia s.r.o., so sídlom Tomášovská 2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 260 071.
II. Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: FRDS advisory, k.s., so sídlom
kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, značka správcu S 2072.
IV. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky elektronicky, prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej
schránky správcu podľa § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
V. Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI. Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v
lehote 15 dní od uplynutia ďalších troch kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu
konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
VII. Po právoplatnosti tohto uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo
výške 500 eur, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 1277/2022 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Rozhodnutie o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže na
základe článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie.
3. Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa
považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. (§ 106c ods. 3 ZKR)
4. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho
rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej
písomnosti v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 veta prvá ZKR)
5. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o
zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to
určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie
na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň
neprihliada. (§28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa
použijú primerane. (§ 167l ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)

7. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o
právnickú osobu,
b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o
právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky (§ 29 ods. 1 ZKR)

8. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je
už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na
bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 veta tretia ZKR)

10. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

15. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§
29 ods. 9 ZKR)

16. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý
dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka
(§ 29 ods. 10 ZKR).

17. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 veta štvrtá ZKR)

18. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

19. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR v spojení s § 49 ods. 1 CSP). V
námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podan
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1