Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004313
Spisová značka: 33OdK/139/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Sarkőziová, nar. 17.01.1981, trv. byt
Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06  Bratislava - mestská časť Rača, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I. Súd v y h l a s u j e  k o n k u r z na majetok dlžníka: Zuzana Sarkőziová,
nar. 17.01.1981, trv. byt Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06  Bratislava - mestská časť Rača.
II. Konkurz uznáva za  h l a v n é   i n s o l v e n č n é   k o n a n i e .
III. Súd u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Marian Mikáči, so sídlom
kancelárie: Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava, Slovensko, značka správcu S1539.
IV. Súd v y z ý v a  veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej ako „ZKR“) elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky
správcu prihláškou, ktorá musí byť autorizovaná. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods 2. ZKR
elektronicky na predpísanom elektronickom formulári a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1
ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne.
V. Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej
len ako "Nariadenie o konkurznom konaní").
VI. Súd dlžníka z b a v u j e  všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba
v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII. Správca je p o v i n n ý  bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení
konkurzu na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII. Správca je p o v i n n ý  do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne
vždy v lehote 15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu
konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
IX. Účastníkov konkurzného konania p o u č u j e , že z dôvodov podľa § 49
Civilného sporového poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní
možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený
súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci
súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ňou sleduje, podpis a spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený,
kedy sa účastník uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia,
ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené
náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového
poriadku).
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za
vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa
považuje za doručené nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku.
3. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm.
a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých,
ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením
nedotknuté pohľadávky.
4. Podľa § 28 ods. 2 ZKR, prihláška sa podáva u správcu elektronicky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná.
Ak ide o zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky
prostredníctvom na to určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí
pripojiť splnomocnenie na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované
dlžníkom, inak sa naň neprihliada.
5. Podľa § 29 ods. 1 ZKR, prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28
ods. 2 <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20220717> a musí obsahovať základné náležitosti
prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky.

6. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je
už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na
bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe
ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže
byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku,
pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze
neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
7. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo
uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu
na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
8. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
10. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve,   v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
12. Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a
166c), len v konkurze môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol
vyhlásený    konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej
vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo
odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
13. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade
oddlženia sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za
každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po
rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim
dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné
sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s
dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v
konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
14. Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením,
prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že
veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b)
tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo
spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
15. Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené,
stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
16. Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia
stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči
dlžníkovi zabezpečuje.
17. Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi
súd prihliadne aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke,
ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania
pohľadávky.
18. Podľa § 166g ods. 1 ZKR, Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania
po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a
schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie,
zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, pokračoval vo výkone podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej
činnosti alebo začal podnikať, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň
polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o
zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
19. Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú
osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom
vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri
preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal
snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré
vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej
pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba
Centrum právnej pomoci, alebo poverená osoba podľa osobitného predpisu,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej
republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.
20. Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti
ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s
podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby
alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
21. Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti
ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko
takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná
udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
22. Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní
o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového
kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
23. Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo
domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do
šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak
preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie.
Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
24. Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je
účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom 
Okresný súd Bratislava I dňa 10.1.2023
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1