Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004311
Spisová značka: 33K/10/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: RYG Investments  s. r. o., so sídlom Trstínska 11,
841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, IČO: 50 408 003, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Nova Green Finance,    a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09  Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50
335 588, o návrhu na prerušenie konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: Nova Green Finance, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 335 588, prerušuje na 60 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR). Toto uznesenie sa považuje za doručené
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1