Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004310
Spisová značka: 33K/41/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Reedhima s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká
13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 088 758 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok. Súd uznesením č.k. 33K/41/2022 - 67 zo dňa 07.12.2022 zastavil konkurzné konanie na majetok dlžníka:
Reedhima s.r.o., so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 088
758 z dôvodu nedostatku majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2023.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Lucia Karľová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1