Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004309
Spisová značka: 27K/48/2022

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FR1 a.s., so sídlom Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, IČO: 48 097 365, o priznaní odmeny predbežnému správcovi, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie: Lužná 6, 851 04 Bratislava, IČO:
51756838, zn. správcu: S 1233, odmenu vo výške 1.500,00 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 871/2022 na účet
predbežného správcu vedený vo Fio banka, a.s., IBAN: SK17 8330 0000 0025 0160 9999, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť (§ 21 ods. 3 ZKR).
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (199
ods. 9 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1