Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004308
Spisová značka: 27K/48/2022

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FR1 a.s., so sídlom Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava -
Nové Mesto, IČO: 48 097 365, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FR1 a.s., so sídlom Ďumbierska
3, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 48 097 365, takto
rozhodol
I. Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: FR1 a.s., so sídlom
Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 48 097 365.
II. Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
III. Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Miloš Ágg, so sídlom
kancelárie: Lužná 6, 851 04 Bratislava, IČO: 51756838, zn. správcu: S 1233.
IV. Súd vyzýva veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky elektronicky, prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej
schránky správcu.
V. Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať
formou individuálneho oznamu o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI. Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15
dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a
vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia
do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze
veriteľov štvrtú podrobnú správu o týchto skutočnostiach.
Poučenie:

1. Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie
dlžník. (§19 ods. 2 ZKR).

Proti rozhodnutiu o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie môže podať odvolanie dlžník alebo ktorýkoľvek
jeho veriteľ. (čl. 5 bod 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní).
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na Okresnom súde Bratislava I. Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (199
ods. 9 ZKR)
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za
vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Za deň doručenia súdneho
rozhodnutia sa  považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu,
aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne. (§ 23 ods. 2
ZKR)

3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze
uplatňuje prihláškou  (§ 28 ods. 1 ZKR).

4. Prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Ak ide o
zahraničného veriteľa podľa osobitného predpisu, prihláška sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to
určeného formulára podľa osobitného predpisu. Prihláška musí byť správcovi doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak návrh podáva zástupca dlžníka, k návrhu musí pripojiť splnomocnenie
na zastupovanie dlžníka pri prihlasovaní pohľadávky v konkurze, ktoré musí byť autorizované dlžníkom, inak sa naň
neprihliada. (§28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v registri úpadcov s uvedením okolnosti, že prihláška
bola podaná po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (§28 ods.3 ZKR)
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR).
7. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku,
ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou
pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej
pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom
jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 28 ods. 7 ZKR)
10. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej
podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže
uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých
ostatných pohľadávok proti tejto podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR)
11. Prihláška musí byť podaná spôsobom podľa § 28 ods. 2 a musí
obsahovať základné náležitosti prihlášky, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu,
b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu,
c) právny dôvod vzniku pohľadávky,
d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky. (§29 ods.1 ZKR).
12. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho
práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
13. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na
základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
15. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
16. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
17. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
18. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na
území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
19. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§
29 ods. 9 ZKR)
20. Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty
na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nez
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1