Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004307
Spisová značka: 27K/13/2022
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MyCoffee Retail, s. r. o., so sídlom
Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 46 550 968, zast.: Miloš Ágg, nar. 16. 10. 1982, trv. byt. Lužná 3921/6, 851 04
Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Filip Osvald, sídlo kancelárie: Karloveské rameno 4B, Bratislava, značka
správcu: S1362, o poukázaní preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
Súd  p o u k a z u j e  nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
12,60,- EUR, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 232/2022, prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, a to
na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s.,: IBAN: SK87 1100 0000 0029 1282 6488, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, v
dvoch vyhotoveniach, na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 Civilného sporového poriadku)  uvedie, proti ktorému
uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné. Ak podá ten, kto je na to oprávnený, včas sťažnosť, nenadobúda uznesenie právoplatnosť. O sťažnosti
rozhodne súd prvej inštancie.
Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník
viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1