Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004306
Spisová značka: 33K/64/2022
Okresný súd Bratislava I právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DK chocolatier s.r.o., so sídlom Lazaretská 13, 811 08
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 780 469, pr. zas.: JUDr. Jana Štefáneková, advokátka, so sídlom
Vážska 308/45, 911 05 Trenčín, IČO: 42 144 299 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi DK chocolatier s.r.o., so sídlom Lazaretská 13, 811 08 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 780 469.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak
dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze
odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený
zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na
výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodn
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1