Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004305
Spisová značka: 33K/27/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LEVANTE Europe s.r.o., so
sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 45 255 717, o priznaní odmeny
predbežnému správcovi, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: C/L/A RECOVERY k. s., so sídlom kancelárie Lomonosovova 2, 811 09
Bratislava, zn. správcu: S 2055, nárok na paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1500,00 Eur, ktorá mu bude
vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19,
pol. reg. 425/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet vedený v Fio banka, a. s., IBAN: SK75 8330 0000
0021 0211 9984.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie (§ 198 ods. 1 ZKR). Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
JUDr. Lenka Čadanová, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1