Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004304
Spisová značka: 3K/51/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci  návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SYN, s.r.o. likvidácii,
Gagarinova 5, 826 39 Bratislava, IČO: 31 607 675, rozhodol uznesením č. k. 3K/51/2015-164 zo dňa 07.03.2016 o
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.04.2016.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Martina Masaryková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1