Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004303
Spisová značka: 3K/27/2009

Okresný súd Bratislava I v právnej veci  konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Bardejovské pozemné stavby,
a.s., so sídlom Zámocká 10, 811 01 Bratislava, IČO: 00 691 631, správcom ktorého je:  Pospíšil & partners, k.s., so
sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1267, rozhodol uznesením č. k. 3K/27/2009 zo
dňa 29.11.2022 o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2022.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Martina Masaryková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1