Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004302
Spisová značka: 2R/1/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci  konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: ALEX TOUR, s.r.o., so sídlom
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, IČO: 36 241 822, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1465, rozhodol uznesením č. k. 2R/1/2013-668 zo dňa
09.08.2022 o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2022.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Martina Masaryková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1